หัวหน้าหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน


 สำนัก กอง หรือ ส่วนราชการให้มีหน้าที่ตามที่เทศบาลกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล