สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 


ตราสัญลักษณ์

ข้อมูลตำบลนาทุ่ง

ตำบลนาทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่อยู่ทางด้านตะวันตกของอำเภอสวรรคโลก บนถนนสายสวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม (1048) ระยะทางห่างจากอำเภอสวรรคโลก ประมาณ 7 กิโลเมตรนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,932 ไร่ ภูมิประเทศ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำไร่แตงโม เป็นต้น

ตำบลนาทุ่ง มีหมู่บ้านอยู่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,210 คน แยกเป็นชาย 2,549 คน หญิง 2,683 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,927 ครัวเรือน

คำขวัญตำบลนาทุ่ง

“แตงโมรสดี เขียวขจีทุ่งนาข้าว แนวเก่าถนนพระร่วง แหนหวงถิ่นกำเนิด เอกลักษณ์เลิศดงคนไทย กราบไหว้พระศรีอารย์ ของโบราณวัดเก่า ชื่นชมทุ่งนาข้าว นาทุ่งบ้านดงไทย”

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การ บริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่อยู่ทางด้านตะวันตกของอำเภอสวรรคโลก บนถนนสายสวรรคโลก – ทุ่งเสลี่ยม (1048) ระยะทางห่างจากอำเภอสวรรคโลก ประมาณ 7 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งมีเนื้อที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 32,932 ไร่
ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง มีสภาพเป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำไร่แตงโม เป็นต้น ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
   • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก
   • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองกลับและตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
   • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังพิณพาทย์และตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก
   • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
ประชากรและจำนวนหมู่บ้าน  องค์การ บริหารส่วนตำบลนาทุ่ง มีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,221 คน แยกเป็นชาย 2,557 คน หญิง 2,664 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 111 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,022 ครัวเรือน ( ข้อมูลสำนักทะเบียน อำเภอสวรรคโลก ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2558 )
ตารางหมู่บ้านภายในตำบลนาทุ่ง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
รวม (คน)
1
บ้านดงไทย
341
457
492
949
2
บ้านดงไทย
254
361
360
721
3
บ้านดงไทย
269
320
339
659
4
บ้านโบสถ์โพธิ์
190
236
236
472
5
บ้านถนนพระร่วง
298
335
342
677
6
บ้านดงไทย
263
348
366
714
7
บ้านดงไทย
174
202
220
422
8
บ้านดงไทย
233
298
309
607
รวม
2,022
2,557
2,664
5,221
ท้องถิ่นอื่นในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นอื่นอยู่ในตำบล

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ
   • ทรัพยากรดิน พื้นที่ ของตำบลนาทุ่ง มีประมาณทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา ทำสวนและทำไร่ คุณภาพของดินจะเป็นดินเหนียวปนกรวดและทราย ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรมาก เพราะดินไม่มีคุณภาพดีพอที่จะใช้ทำการเพาะปลูก หน้าดินจะถูกชะล้างได้ง่าย
   • ทรัพยากรน้ำ ตำบล นาทุ่ง ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน จะมีก็แต่ลำคลองซึ่งเป็นลำคลองสายสั้น ๆ และจะมีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง การทำนา ทำไร่ ทำสวน ส่วนมากจะอาศัยน้ำจากน้ำฝนหรือบ่อน้ำตื้นหรือบ่อน้ำใต้ดินของกรมชลประทาน

มวลชนจัดตั้ง

   • ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 122 คน
   • อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 50 คน
   • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 100 คน
   • กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 350 คน
   • กองหนุนเพื่อความมั่นคง จำนวน 20 คน
   • ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 19 คน
   • ตำรวจบ้าน จำนวน 74 คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
   1. กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ( ข้าวกล้อง) เงินทุน 100,000 บาท
   2. กลุ่มไข่เค็ม หมู่ 2 15,000 บาท
   3. กลุ่มไข่เสริมไอโอดีน หมู่ 6 4,700 บาท
   4. กลุ่มเต้าเจี๊ยว หมู่ 3 2,500 บาท
   5. กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ 1 11,000 บาท
   6. กลุ่มน้ำยาล้างจาน หมู่ 8 1,000 บาท
   7. กลุ่มปุ๋ยน้ำชีวภาพ (เกษตรกรที่พักชำระหนี้) 50,000 บาท
   8. กลุ่มพันธ์ข้าวหอมมะลิ 60,000 บาท
   9. กลุ่มพันธ์ข้าวชัยนาท 20,000 บาท
   10. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 20,000 บาท
   11. กลุ่มผลิตขนมอบ หมู่ 3 17,000 บาท
   12. กลุ่มเยาวชนเกษตรหมู่ 4 10,000 บาท
   13. กลุ่มเงินทุนหมู่บ้านละ 100,000 บาท 8 หมู่ 800,000 บาท
   14. กลุ่มเงินกองทุนหมู่บ้าน 1,000,000 บาท 8 หมู่ 8,000,000 บาท
   15. กลุ่มส่งเสริมเพื่อการผลิต (กองทุนปุ๋ยอบต.นาทุ่ง) 700,000 บาท
   16. กองทุน กขคจ. หมู่ 2 และ หมู่ 6 560,000 บาท
   17. กลุ่มพัฒนาอาชีพหมู่ 7 120,000 บาท
   18. กองทุนกลุ่ม กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช) 50,000 บาท
   19. ธนาคารข้าวเปลือก 4,500 กก.
   20. กลุ่มออมทรัพย์ตำบลนาทุ่ง 400,000 บาท
   21. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 120,000 บาท
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
   • โครงการผู้บริหารพบประชาชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับทราบปัญหาอุปสรรค เดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง
   • หมู่บ้าน ร่วมกับ อบต. จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
   • หมู่บ้าน ร่วมกับ อบต. จัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด
   • หมู่บ้าน ร่วมกับ อบต. ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และจัดกิจกรรมต่างๆ
   • อบต. มีห้องข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติ  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

การคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทางอากาศ ที่ใช้ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งเชื่อมโยงกับภาคอื่น ดังนี้

. ทางรถยนต์
– ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 สวรรคโลก – สุโขทัย ระยะทาง 42 กิโลเมตร
– ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1180 สวรรคโลก – ศรีนคร ระยะทาง 28 กิโลเมตร
– ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก – ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 24 กิโลเมตร
– ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1048 สวรรคโลก – ศรีสัชนาลัยระยะทาง 30 กิโลเมตร

. ทางรถไฟ
– สวรรคโลก – กรุงเทพฯ (รถด่วนสปรินเตอร์ ไปกลับวันละ 1 เที่ยว)

. ทางอากาศ
– สนามบินตั้งอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห่างจากตำบลไปทางทิศใต้ตามถนนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม (สวรรคโลก – สุโขทัย) ประมาณ 15 กิโลเมตร เปิดบริการโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ โดยเป็นศูนย์การบินระหว่างประเทศ(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บินไปประเทศจีน พม่า ลาว กัมพูชา) มีเที่ยวบินการเดินทาง ดังนี้

   • สุโขทัย – กรุงเทพมหานคร ไปกลับวันละ 2 เที่ยวบิน
   • สุโขทัย – เชียงใหม่ ไปกลับวันละ 1 เที่ยวบิน
   • สุโขทัย – เสียมราฐ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
   • สุโขทัย – เวียงจันทร์ สัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน
   • สุโขทัย คุนหมิง สัปดาห์ละ1 เที่ยวบิน

สภาพการจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปัจจุบัน การจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด แต่จะมีปัญหาในเรื่องรถยนต์เพื่อการเกษตร(รถอีแต๋น) ซึ่งจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง ทำให้จะมีการเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางหลวงบ่อยครั้ง และอีกทั้ง ทางหลวงสาย 1048 ช่วงผ่านกลางหมู่บ้านและ ทางแยกเข้า หมู่ 4 บ้านโบสถ์โพธิ์ ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะข้างทางหลวง ทำให้เวลาช่วงพบคล่ำมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนค.ส.ล. และลาดยาง ถนนและซอยต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งหมด 84 สาย มีความยาวถนนทั้งหมดประมาณ 112,242 เมตร ซึ่งมีถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนทางหลวงสายสวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม ถนนสายบ้านดงไทย-บ้านโบสถ์โพธิ์(สายนอก) ถนนสายบ้านดงไทย-บ้านโบสถ์โพธิ์ (สายใน) รายละเอียดถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และความยาวถนนแต่ละประเภท แสดงได้ดังนี้

ลำดับที่
ชื่อถนน
ความยาว
ประเภทถนน
ถนน (เมตร)
1
สายประปา
440
ลูกรัง
2
สายบ่อสูบน้ำใต้ดินที่ E 17
1,440
ลูกรัง
3
สายเลียบแม่น้ำเก่า
900
ลูกรัง
4
สายนาทุ่ง – วังวน
440
ลูกรัง
5
สายนิคมสหกรณ์(ซอยขวาง)
6,260
ลูกรัง
6
สายถนนพระร่วง
3,240
ลูกรัง
7
สายถนนพระร่วงซอย 2
3,340
ลูกรัง
8
สายถนนพระร่วงซอย 4
3,520
ลูกรัง
9
สายถนนพระร่วงซอย 6
3,600
ลูกรัง
10
สายถนนพระร่วงซอย 8
4,000
ลูกรัง
11
สายถนนพระร่วงซอย 1
660
ลูกรัง
12
สายถนนพระร่วงซอย 3
500
ลูกรัง
13
สายถนนพระร่วงซอย 5
1,000
ลูกรัง
14
สายถนนพระร่วงซอย 7
3,060
ลูกรัง
15
สายถนนพระร่วง – บ้านวงพระจันทร์
9,000
ลูกรัง
16
สายนาทุ่ง – จันทโรภาส(ซอย 4)
1,400
ลูกรัง
17
สายดงไทย(ซอย 1)
1,360
ลูกรัง
18
สายดงไทย(ซอย 6)
160
ลูกรัง
19
สายถนนพระร่วงซอย 11
3,240
ลูกรัง
20
สายถนนพระร่วงซอย 13
3,420
ลูกรัง
21
สายถนนพระร่วงซอย 15
3,600
ลูกรัง
22
สายถนนพระร่วงซอย 17
2,740
ลูกรัง
23
สายถนนพระร่วงซอย 18
2,200
ลูกรัง
24
สายเชื่อมระหว่างซอย 9,11,13,15,17,18
3,200
ลูกรัง
25
สายเลียบคลองนา
2,400
ลูกรัง
26
สายเลียบคลองโบสถ์โพธิ์(ฝั่งขวา)
2,100
ลูกรัง
27
สายเหมืองต้นนา
2,640
ลูกรัง
28
สายเลียบคลองกุ่ม
4,100
ลูกรัง
29
สายถนนพระร่วงซอย 12
2,540
ลูกรัง
30
สายถนนพระร่วงซอย 14
2,280
ลูกรัง
31
สายถนนพระร่วงซอย 16
1,940
ลูกรัง
32
สายคลองด้วน
1,240
ลูกรัง
33
สายเลียบเหมืองท่าไม้แดง
1,668
ลูกรัง
34
สายคลองกุ่ม(ฝั่งตะวันออก)
1,014
ลูกรัง
35
สายเลียบคลองโบสถ์โพธิ์(ฝั่งซ้าย)
1,226
ลูกรัง
36
สายเลียบคลองแห้ง(ฝั่งซ้าย) ซอยขวางเหนือ-ซอย 12
3,240
ลูกรัง
37
ซอยตรงข้าม อบต.นาทุ่งถึงลาดยางสายหลัง
793
ลูกรัง
38
ซอยนายเซ้ง
84
คสล.
39
ซอยดาบกู้
116
คสล.
40
ซอย 7
299
คสล.
41
ซอย 13/2
184
คสล.
42
ซอยบ้านนายฉัตรชัย
192
คสล.
43
ซอยบ้านนายชื้น บุญเมือง
75
คสล.
44
สายหลังวัดโพธิ์ทอง
208
คสล.
45
สายบ้านนายบุญธรรม สิงห์ทอง
135
คสล.
46
ซอยบ้านนายบันเทิง สุวรรณโฉม
124
คสล.
47
สายเข้าประปา
178
คสล.
48
สายข้างอนามัย
670
คสล.
49
สายเข้าวัดโพธิ์ทอง
630
คสล.
50
สายหนองกะแอบ
600
คสล.
51
สายเลียบคลองอิหงษ์
220
คสล.
52
สายประปา
240
คสล.
53
สายบ้านโบสถ์โพธิ์
1200
คสล.
54
สายหนองกะแอบ
700
คสล.
55
สายข้างบ้านลุงหนอม
140
คสล.
56
สายวัดโพธิ์ทอง
250
คสล.
57
สายดงไทยซอย 3
220
คสล.
58
สายกลางบ้าน
540
คสล.
59
สายภายในหมู่บ้าน
1440
คสล.
60
สายภายในหมู่บ้าน
840
คสล.
61
สายดงไทยซอย 4
300
คสล.
62
สายดงไทยซอย 6
200
คสล.
63
สายดงไทยซอย 13
120
คสล.
64
สายดงไทยซอย 13/1
139
คสล.
65
สายดงไทยซอย 5
149
คสล.
66
สายบ้านนายใบ เพ็ชรดี
160
คสล.
67
สายเลียบคลองอิหงษ์(ฝั่งขวา)
211
คสล.
68
ซอย 5
150
คสล.
69
สายเข้าประปา
235
คสล.
70
สายบ้านนายประจวบ
215
คสล.
71
ซอยหน้าบ้านนายยก วงค์เกตุ
69
คสล.
72
ซอยบ้านนายก๊อต คงทรัพย์
300
คสล.
73
ซอยสายภายในบ้าน หมู่ 1,3,8
374
คสล.
75
ซอยกำไรทอง
84
คสล.
76
ซอยบ้านนายจบ ลอยเลิศ
120
คสล.
77
สายภายในหมู่บ้าน
2035
ลาดยาง
78
สายนาทุ่ง – นาพง
1558
ลาดยาง
79
สายนาทุ่ง – นาพง
2442
ลาดยาง
80
สายโบสถ์โพธิ์ – ดงไทย
830
ลาดยาง
81
สายภายในหมู่บ้าน
665
ลาดยาง
82
สายบ้านถนนพระร่วง – บ้านน้ำด้วน
645
ลาดยาง
83
สายนาทุ่ง – โบสถ์โพธิ์
1360
ลาดยาง
84
สายโบสถ์โพธิ์ – นาทุ่ง
660
ลาดยาง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • อาชีพ
  • การเกษตรกรรม  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 30,138 ไร่ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนนิยมปลูกแยกได้ดังนี้

ตารางพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนนิยมปลูก

ลำดับที่
พืชเศรษฐกิจ
พื้นที่ปลูก(ไร่)
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร่)
ผลผลิตรวม(ตัน)
1.
2.
3.
4.
5
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
อ้อยโรงงาน
ถั่วเขียวผัวมัน
ถั่วเหลือง
32,580
18,042
1,250
42
1
830
830
12,150
170
9
27,041.40
14,974.86
15,187.44
7.47
1.94
ที่มา – เกษตรอำเภอสวรรคโลก
  • การเลี้ยงสัตว์
ตารางสัตว์ที่ประชาชนนิยมเลี้ยง
ลำดับที่
สัตว์ที่เลี้ยง
จำนวน (ตัว)
เกษตรกร(ราย)
1.
2.
2.
3.
4.
โคเนื้อ
โคนม
สุกร
ไก่พื้นเมือง
เป็ดไข่
2,052
60
1,183
10,385
4,803
142
9
139
453
47
ที่มา – สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก
 • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ปั๊มน้ำมันชนิดหัวจ่าย จำนวน 6 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมันชนิดปั๊มหลอด จำนวน 1 แห่ง
  • โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
  • ร้านค้าของชำ จำนวน 24 แห่ง
  • ร้านซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ จำนวน 11 แห่ง
  • ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง
  • ร้านขายเคมีการเกษตร จำนวน 2 แห่ง 1
  • ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง
  • ร้านขายอาหาร จำนวน 8 แห่ง
  • สหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์นิคมพระร่วง

 

 สภาพทางสังคม

 • การศึกษา
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
จำนวนครู
จำนวนนักเรียน
1
โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
หมู่ที่ 2
14
286
2
โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์
หมู่ที่ 4
0
7
3
โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง
หมู่ที่ 5
2
3
4
โรงเรียนบ้านเขาทอง
หมู่ที่ 5
10
107
รวม
26
403
หมายเหตุ. ยอดนักเรียน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
ชั้น
ศพด./ร.ร.บ้านดงไทย
ร.ร.โบสถ์โพธิ์
ร.ร.ถนนพระร่วง
ศพด./ร.ร.เขาทอง
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3ขวบ/1
15
19
34
0
0
0
0
0
0
11
12
23
อนุบาล 4ขวบ/2
16
15
31
0
0
0
0
0
0
4
8
12
อนุบาล 1
23
9
32
0
0
0
0
0
0
5
10
15
อนุบาล 2
9
15
24
0
0
0
0
0
0
7
4
11
อนุบาล 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ประถมปีที่ 1
11
8
19
0
0
0
0
0
0
12
9
21
ประถมปีที่ 2
15
9
24
0
0
0
0
0
0
8
6
14
ประถมปีที่ 3
16
18
34
0
1
1
0
0
0
8
5
13
ประถมปีที่ 4
11
20
31
0
2
2
0
0
0
6
9
15
ประถมปีที่ 5
17
10
27
1
2
3
1
1
2
2
5
7
ประถมปีที่ 6
16
7
23
0
1
1
1
0
1
7
4
11
มัธยมปีที่ 1
11
13
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มัธยมปีที่ 2
11
13
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
มัธยมปีที่ 3
10
14
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
150
136
286
1
6
7
2
1
3
55
52
107
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน – แห่ง
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  • หอกระจายข่าว จำนวน 10 แห่ง
 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและมีวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  1. วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ 2
  2. วัดโบสถ์โพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ 4
  3. วัดมงคลนิมิตร ตั้งอยู่หมู่ 5 (บ้านถนนพระร่วง)
 • สาธารณสุข
  • สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  • ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 8 แห่ง
  • อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 103 คน
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง (สี่แยกซอย 9 ถนนสาย 1048 ,อยู่หมู่ 5 บ้านถนนพระร่วง)
 • การสื่อสาร
  • ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน จำนวน 1 แห่ง
  • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง หมู่ 1,2,3,6,7 จำนวน 6 ตู้ หมู่ 4 จำนวน 4 ตู้ หมู่ 5 จำนวน 1 ตู้
  • โทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน 300 หมายเลข
  • ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  • ระบบเสียงตามสาย จำนวน 6 หมู่บ้าน
  • หอกระจายข่าว จำนวน 8 หมู่บ้าน
 • การไฟฟ้า ประชาชนภายในตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

ตารางการใช้ไฟฟ้าของประชาชนภายในตำบล

หมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด
จำนวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้าใช้
จำนวนครัวเรือน
ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
จำนวนครัวเรือนที่
ขอขยายหม้อแปลง
หมู่ 1 บ้านดงไทย
หมู่ 2 บ้านดงไทย
หมู่ 3 บ้านดงไทย
หมู่ 4 บ้านโบสถ์โพธิ์
หมู่ 5 บ้านถนนพระร่วง
หมู่ 6 บ้านดงไทย
หมู่ 7 บ้านดงไทย
หมู่ 8 บ้านดงไทย
337
253
264
184
291
254
168
227
337
253
264
184
291
254
168
227


 • งานประเพณีที่สำคัญ
  • ก. ประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ กำหนดจัดในเดือนเมษายน ของทุกปี
   • กิจกรรมที่สำคัญ ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่วันสงกรานต์ การแสดงดนตรี และมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย
  • ข. ประเพณีลอยกระทง จัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (จะก่อนวันลอยกระทงของที่อื่นๆ ประมาณ 1 อาทิตย์ ) สถานที่จัดงาน ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ 2
   • กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การลอยกระทง และการแสดงมหรสพต่างๆ
  • ค.ประเพณีบวชนาคสามัคคี กำหนดจัดในเดือนมีนาคม ของทุกปี
   • กิจกรรมที่สำคัญ ขบวนแห่นาคสามัคคี การแสดงดนตรี และมหรสพอื่น ๆ

 • สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำดับที่
ชื่อคลอง
สถานที่แหล่งน้ำไหลผ่าน (หมู่ที่)
สภาพปัจจุบันโดยเฉลี่ย
กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร)
1
คลองอิหงษ์ 1 8.00 X 15,500 X 1.50 เมตร
2
คลองแห้ง 4 , 8 10.00 X 6,000 X 1.50 เมตร. (ขุดลอกแล้ว)
3.
คลองโบสถ์โพธิ์ 4 , 3 , 8 , 7 40.0 X 8,400 X 6.00 เมตร (ขุดลอกแล้ว)
4
คลองเคา 5 , 7 15.00 X 3,000 X 3.00 เมตร ( ขุดลอกแล้ว)
5
คลองร่องหอย 7 8.00 X 8,500 X 1.50 เมตร
6.
คลองนา 8 , 7 15.00 X 2,250 X 3.00 เมตร(ขุดลอกแล้ว)
7.
คลองกุ่ม 8 , 7 10.00 X 5,400 X 1.50 เมตร (ขุดลอกแล้ว)
8.
คลองหลอด 7 13.00 X 500 X 1.50 เมตร
9.
คลองด้วน 7 9.00 X 2,200 X 1.20 เมตร (ขุดลอกแล้ว)
10.
คลองมาบบ้านไร่ 2 35.00 X 2,850 X 3.00 เมตร(ขุดลอกแล้ว)
11
คลองแม่น้ำเก่า 3,4 12.00 X 350 X 0.60 เมตร(ขุดลอกแล้วบางส่วน)

หนอง มีจำนวน 14 แห่ง ได้แก่

1. หนองจิก
2. หนองจอก(ลอกแล้ว)
3. หนองกระแอบ(ลอกแล้ว)
4. หนองบัว(ลอกแล้ว)
5. หนองกรด
6. หนองตาพา
7. หนองโปร่ง
8. หนองมาบคันเบ็ด
9. หนองการะเกด
10. หนองกระทุ่ม
11. หนองเสือ(ลอกแล้ว)
12. หนองคล้า
13. หนองงูเห่า
14. หนองชุมแสง

 • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
หมู่ที่
ประเภทแหล่งน้ำ
บ่อ
น้ำตื้น
บ่อบาดาล
ฝาย,ประตู
ปิด-เปิดน้ำ
ประปา
หมู่บ้าน
ฝ.33
ฝ.66
ฝ.99
ถังกลาง
ปูนฉาบ
1
6
1
2
10
4
1
3
30
1
1
4
5
4
2
1
6
5
5
2
3
1
1
6
11
30
1
7
50
8
8
1
35
2