กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 10 งาน

ส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวางแผนสาธารณสุข งานเผยแพร่และฝึกอบรม และงานธุรการ

1.1 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานวางแผนด้านสาธารณสุข
– งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
– งานประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
– งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
– งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
– งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
– งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
– งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
– งานประเมินผล
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
– งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
– งานระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
– งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
– งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
– งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
– งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
– งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานสารบรรณ
– งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
– งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกอง
– งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
– งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
– งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
– งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
– งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
– งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
– งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
– งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
– งานสวัสดิการต่าง ๆ
– งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรค และงานสัตวแพทย์

2.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นในและนอกสถานที่
– งานปฐมพยาบาล
– งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
– งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
– งานเวชระเบียนและสถิติ และจัดทำแฟ้มครอบครัว
– งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
– งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
– งานจัดหา เก็บรักษา เบิกจ่าย ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานด้านสุขศึกษา
– งานอนามัยโรงเรียน
– งานอนามัยแม่และเด็ก
– งานวางแผนครอบครัว
– งานสาธารณสุขมูลฐาน
– งานโภชนาการ
– งานสุขภาพจิต
– งานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน
– งานควบคุมกำจัดแมลง และพาหะนำโรค
– งานเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ
– งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ
– งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด

3.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
– งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
– งานควบคุม ตรวจสอบ การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– งานสุขาภิบาลโรงงาน
– งานชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
– งานควบคุมการดำเนินงานด้านฌาปนกิจ และสุสาน
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
– จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
– งานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไข เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
– เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสีย สารอันตราย และรายงานผลการตรวจสอบ
– ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ และประเมินความเสียหาย และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
– ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี พัฒนาความร่วมมือ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ควบคุณภาพ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ

– งานกวาดล้างทำความสะอาด
– งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
– งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
– งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย